Bageri 2

Kunskapskrav Bageri 2

Bageri 2, 200 poäng

Centralt innehåll
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
• Tillverkning av avancerade bröd och bakverk, matbröd med blötläggning, skållning och surdeg
i olika uppslagningstekniker samt avancerade kaffebrödsdegar och kavlade degar, småbröd,
massor och fyllningar.
• Jäs- och avbakningsmoment.
• Metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som används vid tillverkning av avancerade
bröd och bakverk.
• Tillverkning av produkter utifrån smak, utseende, trend och tradition samt bestämning av
produktens pris och kvalitet utifrån ekonomiska kalkyler.
• Receptberäkningar.
• Råvaror och andra ingredienser som är lämpliga för ändamålet.
• Paketering och märkning av bröd och bakverk.
• Hygien och hygienbestämmelser.
• Ergonomi och ergonomiska riskfaktorer i arbetet.
• Arbetsmiljö och säkerhet.

Kunskapskrav
Betyget E
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare tillverkning av avancerade bröd och bakverk samt genomför arbetet i viss mån metodiskt och hantverksmässigt. I sitt arbete använder eleven med visst handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Produkten är av tillfredsställande kvalitet.

Eleven följer med viss säkerhet recept och arbetsbeskrivningar. I arbetet utför eleven ekonomiska kalkyler och redogör översiktligt för samband mellan råvaror, kvalitet och pris. Dessutom hanterar eleven i samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt. När arbetet är utfört väljer eleven med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.

Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet. Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med enkla omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare tillverkning av avancerade bröd och bakverk samt genomför arbetet metodiskt och hantverksmässigt. I sitt arbete använder eleven med gott handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Produkten är av tillfredsställande kvalitet.

Eleven följer med viss säkerhet recept och arbetsbeskrivningar. I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör för samband mellan råvaror, kvalitet och pris. Dessutom hanterar eleven efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt. När arbetet är utfört väljer eleven med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.

Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.

Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med nyanserade omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare tillverkning av avancerade bröd och bakverk samt genomför arbetet metodiskt och hantverksmässigt. I sitt arbete använder eleven med mycket gott handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Produkten är av god kvalitet.

Eleven följer med säkerhet recept och arbetsbeskrivningar. I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör för samband mellan råvaror, kvalitet och pris. Dessutom hanterar eleven efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt. När arbetet är utfört väljer eleven med säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.

Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt och nyanserat arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet. Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Att kunna efter Bageri 2

Olika uppslag av vetedeg: knutar, gifflar, kransar
Olika uppslag av bräck: thekakor, mannagrynspinnar, muslirutor
Baka bröd sammanskuvat i ram
Skållade bröd, och förstå varför man skållar mjöl: Ölandslimpa, Ö-limpa, Skuttungelimpa, honungsbörsar
Bröd med blötläggning: danskt rågbröd
Kavla wienerdeg och förstå varför man gör som man gör
Starta och underhålla en surdeg
Olika slags mördegsbitar
Kalkyler

Utbildningsfilmer Bageri 2